Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy organizacji małych, średnich i dużych ćwiczeń z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego.

Działania dostosowujemy do specyfiki klienta, adekwatne do charakteru potencjalnych zagrożeń oraz poprzedzamy je analizą ryzyka zleceniodawcy. Są one skoncentrowane na uzyskaniu gotowości pracowników/uczestników/podwykonawców do współdziałania z zewnętrznymi służbami ratowniczymi, inspekcjami i strażami w następstwie sytuacji nagłych.

defibylatorem aed

Co charakteryzuje nasze ćwiczenia?

– Realizm,

– skupianie się na ugruntowaniu procedur wewnętrznych,

– nacisk na podnoszenie kompetencji pracowników, wspieranie komórek klienta odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, pierwszą pomoc, przeciwdziałanie pożarom, ewakuację, zapewnienie ciągłości produkcji, zarządzanie kryzysowe,

– kompleksowe podsumowanie ćwiczeń na poszczególnych etapach i szczeblach.

Jak nasze ćwiczenia oceniają ich uczestnicy?

Wzmacniające, weryfikujące, dialogujące, przygotowujące do odpowiedzi na zdarzenia nagłe, usamodzielniające, identyfikujące mocne i słabe strony, skalujące procesy i ich skutki.

Przykładowe ćwiczenia zgrywające służby ratownicze na poziomie powiatu, z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw, w których się odbywają. Zapraszamy do zapoznania się z filmami z wybranymi ćwiczeniami, które zostały przygotowane i skoordynowane przez Krzysztofa z MedykFX.

Metro Warszawskie, ćwiczenia „KRET 1”

Polskie Linie Kolejowe PKP, ćwiczenia „STOLICA 2011”