Specjalizujemy się w zabezpieczeniu medycznym i ratowniczym scen podwyższonego ryzyka:

– scen pirotechnicznych i z użyciem broni palnej,

– scen kaskaderskich,

– scen z udziałem dzieci i osób niepełnosprawnych,

– scen FX,

– scen z udziałem zwierząt niebezpiecznych,

– scen intymnych,

– scen realizowanych w trudnych, niebezpiecznych lokacjach (często obiektach przemysłowych, pustostanach oraz innych lokacjach niedopuszczonych do takiego użytkowania),

– scen z użyciem pojazdów specjalistycznych, obiektów i platform latających.

Współpracujemy w tym zakresie z produkcjami filmowym i reklamowymi oraz, co bardzo ważne dla bezpieczeństwa planu, aktywnie współdziałamy w tym obszarze z koordynatorami scen kaskaderskich i kierownikami planów, wspierając tworzenie wspólnej polityki bezpieczeństwa.

Jakość

Skupiamy się na prowadzeniu małej liczby projektów jednocześnie, by wspierać je rzetelnie i holistycznie, od początku do końca pozostając w dobrym kontakcie z produkcją, twórcami oraz ekipą. Nasz zespół posiada wysokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie zawodowe, a w jego skład – w miarę potrzeb –wchodzą: ratownicy medyczni, pielęgniarze ratunkowi, lekarze, ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy, strażacy (będący jednocześnie instruktorami pierwszej pomocy/ratownictwa).

Specjalizacja w branży

Wspieramy zespoły kaskaderskie przy szeroko rozumianym zabezpieczeniu ratowniczym i medycznym. W naszych działaniach możemy uwzględniać procesy ewakuacji medycznej (podczas prób kaskaderskich oraz zdjęć kaskaderskich) wykonywane na obiektach wysokościowych lub wymagające przemieszczania się ratowników, oraz zabezpieczenia ewakuacji medycznej osób poszkodowanych z zastosowaniem technik alpinistycznych. Dysponujemy kompetentnym i dobrze zgranym zespołem ratowniczym. Posiadamy wyposażenie ratownicze i wysokościowe, dedykowane tego typu działaniom, gotowe do współdziałania z zespołami kaskaderskimi.

Przykładowy model współdziałania

– Kompleksowe wsparcie w szkoleniu wyznaczonych pracowników (podwykonawców) z zakresu pierwszej pomocy i przeciwdziałania pożarom w ramach danego projektu. Postrzegając plan filmowy jako „mobilny zakład pracy” warto pamiętać o obowiązkach prawnych pracodawcy. Art. 209 Kodeksu pracy nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia ich w tym zakresie. Art. 209 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczania osób do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

– Udział w pracach planistycznych, współdziałanie w obszarze oceny ryzyka i doboru sił i środków ratowniczych dla zabezpieczenia konkretnych scen, dni zdjęciowych, obiektów czy stanów chorobowych.

– Zabezpieczenie ratownicze/medyczne planu filmowego (wraz z możliwością rozbudowy procesu o działania specjalistyczne, stanowiące ewentualne wsparcie ratownicze dla koordynatora scen kaskaderskich).

– Wsparcie w obszarze diagnozowania występowania oraz przeciwdziałania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Promowanie bezpieczeństwa w środowisku

Aktywnie i systemowo działamy na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy na temat bezpieczeństwa środowiska produkcji filmowej, reklamowej i teatralnej. Działania takie prowadzimy m.in. w formie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, w ramach wystąpień na wydarzeniach branżowych oraz w ramach wywiadów z ekspertami, które udostępniamy na naszym blogu.

dav

Przykładowe produkcje: Osaczony, Kruk 2, Krakowskie potwory, Trauma, Śubuk, Przyjaciółki, Niebezpieczni Dżentelmeni, Wolka, Noc w przedszkolu, Informacja zwrotna, Warszawianka, W lesie dziś nie zaśnie nikt, Gang Zielonej Rękawiczki, Infamia, Klangor, Odwilż, Pewnego razu na krajowej jedynce, Teściowie i inne (Netflix, Canal+, HBO, POLSAT, TVP).

Przykładowe produkcje z wykonaniem scen epizodycznych ratowników medycznych i lekarzy: Odwilż, Klangor, Informacja zwrotna, Inni ludzie, Infamia, Król dopalaczy.