PRZECIWDZIAŁANIE POŻAROM I EWAKUACJA

Prowadzimy konkretne, dopasowane do specyfiki zleceniodawcy warsztaty i ćwiczenia.

Główne obszary naszych działań to:

  • Przeciwdziałanie pożarom

Prowadzimy kompleksowe szkolenia warsztatowe z zakresu przeciwdziałania pożarom i zwalczania zagrożeń pożarowych. Uczestnicy zajęć korzystają z licznych pomocy dydaktycznych, tj. przekrojów gaśnic i innych urządzeń gaśniczych, urządzenia detekcji pożaru oraz zapoznają się ze sprzętem, jaki występuje w miejscu/środowisku ich pracy.

Jeśli jest tylko taka techniczna możliwość, zalecamy wzmocnienie zajęć warsztatowych ćwiczeniami z użyciem naszego trenażera otwartego ognia, które ułatwiają opanowanie stresu i pomagają wyrobić odpowiednie nawyki, w tym tzw. pamięć mięśniową, które są niezbędne podczas działań gaśniczych.

#medykFX

  • Szkolenia z zakresu ewakuacji 

Przygotowujemy zespoły do ćwiczeń z zakresu ewakuacji. Prowadzimy symulacje dostosowane do konkretnych miejsc i grup pracowników. Przygotowujemy zespoły do prowadzenia sprawnej ewakuacji z miejsc trudnodostępnych (np. zadymionych, uszkodzonych w następstwie wystąpienia sytuacji kryzysowej), przy ograniczonej widoczności, w hałasie oraz ewakuacji medycznej w ramach pierwszej pomocy i elementów ratownictwa medycznego.

Prowadzimy również zajęcia prewencyjne, przygotowujące pracowników do ewakuacji z wykorzystaniem technik alpinistycznych oraz specjalistycznych urządzeń zleceniodawcy, które awaryjnie można zaadaptować do prowadzenia ww. działań w następstwie stanów nagłych.

#ewakuacjapracowników

  • Ćwiczenia ewakuacji 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada na zarządcę obiektu obowiązek przeprowadzania cyklicznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji.

Posiadamy bogate doświadczenia w obszarze przygotowań, obserwacji oraz udziału w kilkuset procesach ewakuacji. Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas obsługi sytuacji kryzysowych w tym obszarze, rekomendujemy i współtworzymy ćwiczenia dostosowane do charakterystyki obiektu, w tym specyfiki jego użytkowników.